Kallelse


Vi kallar härmed till:


Informationsmöte


Måndag den 22 februari kl 19 på Arvika bibliotek

Representanter för Arvika Kommunnät medverkar.

Förutom informationsmötet den 22 februari bjuder vi in till ytterligare två informations- och signeringsträffar.


Söndag den 13 mars kl 15-17

 Ullens Bygdegård (gamla missionshuset, Bålgård)

och

Tisdag den 15 mars kl 19-20

Viksgården


Välj den dag och tidpunkt som passar dig bäst!


Förutsättningen för att vi ska få fiber är att minst 50 procent av fastigheterna, inklusive fritidshusen, vill ansluta sig.

Med en anslutningsgrad på 50 procent kommer det att kosta

18 470 kr (inkl moms) att ansluta en fastighet.

Kostnaden sjunker beroende på hur många som går med.

Senast den 30 april skall Ullens fiberförening

ha redovisat alla avtal till Arvika Kommunnät.


Välkommen!


Det gäller alltså att bestämma sig snabbt.


Om du inte kan medverka på något av dessa möten kan du ladda ned avtalen för utskrift här,NY KALLELSE


Till alla som bor i Bålgård, Långvak, Långvakshultet, Mötterud: Lycke, Ålgården, Sågmon, Sönna, Skog och Myrom:

Ullens fiber ekonomiska förening kallar till extra medlemsstämma

Måndag den 14 december kl 19.00 på Sveabiografen i Arvika.

 

Bakgrunden till detta hastigt hopkallade möte är denna: 

Plötsligt har vi två olika alternativ till att få fiber.

Både den privata entreprenören Peab och Arvika Kommunnät

är angelägna om att vi ska välja deras lösning.

I dagsläget bedömer vi att vi troligen inte kommer att kunna få statsbidrag,

 – men priset per fastighet blir inte högre än de

priser vi kalkylerade med inklusive statsbidrag.


Föreningens styrelse fick mot slutet av november en offert från Peab.

Enligt detta förslag skulle vårt område tillsammans med Kärrsmossen,

Koppsäng, Prästgården, Högvalta-Speked, Racken fiber och Jössefors

ingå i Jössebygdens fiberförening.


Läs mer om den på hemsidan www.jossebygdensfiber.se


Omedelbart efter att grävarbetet är klart säljer Peab

nätet till Skanova,som ägs av Telia Sonera.

Företaget Zitius, också ägt av Telia Sonera, ansvarar för drift och underhåll. 


Hur stor kostnaden blir för varje fastighet avgörs helt av hur många fastigheter som ansluter sig, se tabell. Antalet kunder avser hela området (alltså Kärrsmossen, Jössefors, Koppsäng, Bålgård osv, totalt 1 500 möjliga hushåll).

I beräkningen görs inte skillnad på permanent boende och fritidshus;

varje anslutet hus räknas på samma sätt. 570 kunder som tabellen börjar på är antalet medlemmar i samtliga befintliga fiberföreningar när Peab gjorde kalkylen.

 

Antal kunder                                  Pris inkl moms


570                                                 22 500 kr

650                                                 20 000 kr 

700                                                 18 750 kr 

750                                                 16 250 kr

800                                                 14 375 kr 

850                                                 13 750 kr

900                                                 13 125 kr 

950                                                 12 500 kr

1000                                                11 875 kr


    För att Ullenfiber ska ha möjlighet att anta Peabs offert krävs ett snabbt beslut.  Den 17:e december kommer Peab att skriva avtal med de föreningar

som har tackat ja till Peab.

Då förbinder sig företaget att börja gräva i vår när tjälen gått ur marken.

Från och med hösten 2016 ska fibernätet fungera. 

Efter att vi fått offerten från Peab har också Arvika Kommunnät den 3:e december gett ett erbjudande. Detta erbjudande gäller oss i Ullenfiber.

De som styr det kommunägda bolaget är mycket angelägna om att få med oss, framförallt för att de ändå måste gräva genom

vårt område för att komma till Edane.


Kommunnäts pris är 19 911 kr per fastighet inkl moms (15 929 exkl moms).   

Inga bidrag är inräknade.

Idag är det högst osäkert om vi överhuvudtaget kan få bidrag.


Priset baseras på att de 169 hushåll, permanentboende och fritidshus, som nu är medlemmar i föreningen skriver på avtal om att dra fram fiber.

Kommunnät kommer att redovisa en trappa med sjunkande kostnader ju fler hushåll som ansluter sig, enligt samma princip som trappan ovan.

Den har vi inte tillgång till idag, men den kommer att finnas vid

medlemsmötet den 14:e december.


Enligt detta förslag bygger Kommunnät vårt fibernät, blir ägare till det och har ansvar för drift och underhåll.

Grävarbetena skulle börja när tjälen lossar, och nätet ska vara i drift hösten 2016.

 

Styrelsen i Ullenfiber har listat de fördelar och nackdelar

vi ser med de två alternativen.


 Arvika Kommunnät


Fördelar:


 • Större möjlighet till demokratisk påverkan genom ett kommunägt bolag.

• Priset är lägre än det högsta i Peab-alternativet.   


Nackdelar:


• Månadsavgift på 100 kronor.

• Färre tjänsteleverantörer är i nuläget anslutna.

Bredbandsbolaget och Telia är till exempel inte anslutna idag.


'• Priset är högre än de lägre i Peab-alternativet.   


Peab


Fördelar:


• Inga fasta månadskostnader.

• Bredare utbud av tjänster i dagsläget.

• Den stora entreprenören kan ha större kunskap och kompetens än den lilla aktören Kommunnät. 


Nackdelar:


• Enskilda fastigheter har svårt att påverka.

 

Förslag till dagordning på extrastämman den 14 december: 


1. Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

6. Information om de båda alternativen 

7. Beslut att gå vidare antingen med alternativet Peab eller med Kommunnät

8. Eventuell upplösning av föreningen Ullenfiber, för att i så fall föra över medlemmarna till Jössebygdens fiber.

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

 

Alla som bor i vårt område är välkomna på mötet.

Rösträtt har endast medlemmar, dvs de som har betalat in avgiften.

Endast en röst per hushåll.


Den som ännu inte är medlem blir det genom att betala in 200 kr på

bankgiro 799-5517 (kontoinnehavare Ullens fiber ekonomiska förening).

Glöm inte att skriva fastighetsbeteckning.


Det går också att betala in avgiften på plats innan mötet börjar.

Den som betalar in dagarna före mötet ombeds ta med kvitto på

inbetalningen för att vi ska ha en korrekt röstlängd.

Den medlem som inte kan närvara får lämna fullmakt till sin make/maka/sambo eller till en medlem i Ullens fiberförening.

Ombudet måste medföra skriftlig fullmakt.

Ett ombud får endast företräda en medlem. 


Välkommen! 

Styrelsen för Ullens fiber ekonomiska förening.

 

Frågor? Ring Victor Jonsson 073-821 33 99 eller Benny Persson 070-329 40 58

********************************************************************************************Tidigare Kallelse


Boende i Bålgård, Sågmon, Berga, Långvak, Långvakshultet,

Sönna, Myrom, Mötterud och Ålgården är inbjudna

till informationsmöte, bildandestämma,

och konstituerande styrelsemöte.


Tisdagen den 12/5 kl. 19.00-21.00 på Arvika Bibliotek, hörsalen


Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar.

Vi på landsbygden blir hänvisade till trådlösa modem och mobiltelefoner där kapaciteten blir sämre ju fler

som är uppkopplade till samma mast.


Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut.

Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla tjänster som

förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden.

Arbete hemifrån, utbildning på distans, videokonferenser,

tv-streaming, larm- och säkerhetslösningar i bostaden,

medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel.


Vi har nu med hjälp av generösa bidrag och stöd från Arvika kommun möjlighet att själva skapa förutsättningarna för moderna

bredbandslösningar med internet, telefoni och tv.


Men det krävs också att vi solidariskt ställer upp för vår bygd,

och delvis bekostar projektet själva.


Hur går vi tillväga?


Genom att vi bildar en ekonomisk förening,

och med gemensammakrafter

drar fiber till alla som vill vara med,och därmed få en

framtidssäker bredbandsstruktur med i princip

obegränsad kapacitet.


Grundprincipen för föreningen blir att ju fler som delar på kostnaden

desto billigare kan det bli.

Även om man blir medlem i föreningen så är man inte bunden

att ansluta sig till fiber.


På mötet den 12 maj kommer

Arvika kommuns IT-strateg Ola Nilsson,

 och landsbygdsrådgivare Bengt Nilsson

att informera om fibersatsningen.Välkomna!

Dagordning

" Mötets öppnande

" Val av ordförande vid stämman

" Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

" Godkännande av dagordningen.

" Information från Arvika kommun.

-Ola Nilsson, IT-strateg samt Bengt Nilsson, Landsbygdsrådgivare.

" Fastställande av stadgar.

" Bildande av förening enligt fastlagda stadgar.

" Mötesdeltagarnas ansökan om medlemskap i föreningen.

" Beslut om antalet styrelseledamöter (lägst 3 och högst 7).

Konstituerande:

" Val av ordförande. (1år)

" Val av kassör. (2 år)

" Val av sekreterare. (2år)

" Val av ledamöter. (2år)

" Val av revisorer (2år)

" Val av valberedning 2-3 st. (2år)

" Fastställande av medlemsavgift och ev andra avgifter

" Övriga ärenden